Výrobcovia / značky

Podmienky ochrany osobných údajov

Úvod Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov
Ochrana osobných údajov v súlade s GDPR
I. Základné ustanovenia


1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Peter Holka - HOPE, IČO 34 519 327 so sídlom Mechenice 170, 951 46 Podhorany, (ďalej len: „prevádzkovateľ“).


2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

- adresa: Peter Holka - HOPE, Mechenice 170, 951 46 Podhorany
- email: holka.peter@gmail.com
- telefón: +421905310466


3. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


4. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

 


II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov


1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.


2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.


3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie v prípade online platieb, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (objednávkových, dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.


4. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejšie služby. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.


5. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov


1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
- plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
- oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
- Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona


2. Účelom spracovania osobných údajov je
- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
- zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.


3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním by ste museli poskytnúť svoj výslovný súhlas.


4. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem porovnávačov cien (Heureka.sk, Najnakup.sk a Pricemania.sk) a zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.


 


IV. Doba uchovávania osobných údajov


1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.


2. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu 5 rokov.


3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
V. Príjemcovia osobných údajov (sprostredkovatelia a subdodávatelia)


1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
- Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy.
- Zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.
- Zaisťujúce marketingové služby porovnávačov cien a služieb Google


2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.


3. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu: heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 438605992 / najnakup.sk so službu Na názoroch záleží, spoločnosť MINET s.r.o. L.Svobodu 46, 976 32 Badín, Slovensko, IČO: 44325894 aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenia zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou ohodnotenia priebehu nákupu ako aj samotného nakúpeného tovaru.


4. Naše webové stránky používajú cookies tretích strán, ktoré nám poskytujú služby:
- Google Analytics - (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ cookie-usage)
- Facebook (https://www.facebook.com/policies/cookies/)


5. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa analytických a marketingových služieb, internetové portály: facebook.com, so službou Facebook Pixel, spoločnosť FACEBOOK INC, so sídlom 1601 WILLOW ROAD, MENLO PARK, CA 94025 a google.com, so službou Google Analytics, spoločnosť Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala údaje o nakupujúcich v rozsahu: IP adresa návštevníka, použitý internetový prehliadač, operačný systém, informácie o použitom zariadení a krajiny pripojenia, dĺžke času strávenom na stránkach a pohybe na stránkach e-shopu a informácie o objednanom tovare, množstve a cene nakúpených produktov, bez zbierania citlivých osobných údajov ako je: meno, priezvisko, e-mail, adresa alebo iné identifikačné údaje nakupujúcich spoločností alebo iné citlivé identifikačné údaje nakupujúcich fyzických osôb, s cieľom marketingovo-obchodných analýz spotrebiteľského správania, ktoré nám umožňujú zlepšovať naše služby a priblížiť sa viac potrebám zákazníkov.


 


VI. Vaše práva


1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
- právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
- právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
- právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
- právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.


2. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne: a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami, b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail., c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne, d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona, g) právo na prenosnosť osobných údajov, h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.


3. Svoj súhlas s rozosielaním newsletterov môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.


 


VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov


1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.


2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.


3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.


4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.VIII. Záverečné ustanovenia


1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.


2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.


3. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.


4. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

 


Peter Holka
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

 


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 14.4. 2021.

 

Copyright 2021 - 2024 © ihope.sk